1.  PRODUKTRESUMÉ
  2.  Inotyol, salve
  3. 0. D.SP.NR
  4. 1. LÆGEMIDLETS NAVN
  5. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
  6. 3. LÆGEMIDDELFORM
  7. 4. KLINISKE OPLYSNINGER
  8. 4.1 Terapeutiske indikationer
  9. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde
  10. 4.3 Kontraindikationer
  11. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
  12. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
  13. 4.6 Graviditet og amning
  14. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner
  15. 4.8 Bivirkninger
  16. 4.9 Overdosering
  17. 4.10 Udlevering
  18. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
  19. 5.0 Terapeutisk klassifikation
  20. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber
  21. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber
  22. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata
  23. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
  24. 6.1 Hjælpestoffer
  25. 6.2 Uforligeligheder
  26. 6.3 Opbevaringstid
  27. 6.4 Særlige opbevaringsforhold
  28. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser
  29. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering
  30. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
  31. 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
  32. 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
  33. 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

 

 


 
 
  24. november 2016


  
PRODUKTRESUMÉ
for


 
Inotyol, salve
 


 
0. D.SP.NR
0892


 
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Inotyol


  
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Ichthammol 15 mg/g, titandioxid 50 mg/g og zinkoxid 150 mg/g
Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.


  
3. LÆGEMIDDELFORM
Salve


4.  KLINISKE OPLYSNINGER

 


4.1 Terapeutiske indikationer

Forskellige former for dermatitis.

 


4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og børn: Påsmøres 1-3 gange daglig.

 


4.3 Kontraindikationer

Væskende og inficerede sår.

 

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller overfor et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

 


  
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Forsigtighed ved solbadning og anvendelse af solarium.
Inotyol salve indeholder lanolin som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakdermatitis).


   
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Ingen.


  
4.6 Graviditet og amning
Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af Inotyol til gravide eller ammende kvinder. Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.
Inotyol bør ikke anvendes under graviditet og på brystvorterne under amning, medmindre det er klart nødvendigt.


 
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner
Ikke mærkning.
 
Inotyol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


 
4.8 Bivirkninger

Dermatologiske lidelser

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

 

Frekvens ukendt

 

Kontaktdermatitis.

 

Folliculitis, fotosensibilitet.

  
Indberetning af formodede bivirkninger
Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberettte alle formodede bivirkninger via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk.


4.9  Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

 


  
4.10 Udlevering
HF.


5.  FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

 


5.0  Terapeutisk klassifikation

 D 05 AA – Midler mod psoriasis til udvortes brug.

 


5.1 Farmakodynamiske egenskaber
 
Lindrende og beskyttende salve mod forskellige former for dermatitis. Ichthammol virker keratolytisk og svagt desinficerende. Zinkoxid har adstringerende effekt, og titandioxid dæmper kløe og virker beskyttende. Salven har antiinflammatoriske og dækkende egenskaber.


5.2 Farmakokinetiske egenskaber
 
Der er ikke udført farmakokinetiske studier.


5.3 Prækliniske sikkerhedsdata
  
Ichthammol er gennemprøvet ved Ames’ test uden påvisning af mutagen effekt.


6.  FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

 


6.1 Hjælpestoffer
 
Lanolin, vandfrit; paraffin, hvid blød; paraffinolie, tynd; lavendelolie; vand, renset.


 
6.2 Uforligeligheder
Ikke relevant.


6.3  Opbevaringstid

 3 år.

 


6.4  Særlige opbevaringsforhold

 Må ikke opbevares over 30°C.

 


6.5  Emballagetyper og pakningsstørrelser

 Tube 30 og 50 g

 

 Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

 


6.6 Regler for destruktion og anden håndtering
 
Ingen særlige forholdsregler


 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Mylan Medical SAS
42 Rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes
Frankrig
Repræsentant
BGP Products ApS
Arne Jacobsens Allé 7, 5.sal
2300 København S
 
Danmark


8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
 
01050


9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
 
17. september 1955


10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
24. november 2016

Back to top


 

 

b018\File-8850\Version-79263\application-msword\Document-8850_Version-79263_application-msword_0  Side 1 af 1

 

 

 

 

b018\File-8850\Version-79263\application-msword\Document-8850_Version-79263_application-msword_0  Side 3 af 3