1. 19. august 2016
  2. PRODUKTRESUMÉ
  3. Bayvantic Vet.,
  4. spot-on, opløsning til hunde op til 4 kg,
  5. spot-on, opløsning til hunde 4-10 kg,
  6. spot-on, opløsning til hunde 10-25 kg,
  7. spot-on, opløsning til hunde 25-40 kg.
  8. 0. D.SP.NR
  9. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
  10. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
  11. Aktive stoffer:
  12. Hjælpestof:
  13. 3. LÆGEMIDDELFORM
  14. 4. KLINISKE OPLYSNINGER
  15. 4.1 Dyrearter
  16. 4.2 Terapeutiske indikationer
  17. 4.3 Kontraindikationer
  18. 4.4 Særlige advarsler for hver dyreart
  19. 4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
  20.  Særlige forsigtighedsregler for dyret
  21.  Andre forsigtighedsregler
  22. 4.6 Bivirkninger
  23. 4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning
  24. 4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
  25. 4.9 Dosering og indgivelsesmåde
  26. 4.10 Overdosering
  27. 4.11 Tilbageholdelsestid
  28. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
  29. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber
  30. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber
   1. 5.3  Miljømæssige forhold
  31. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
  32. 6.1 Hjælpestoffer
  33. 6.2 Uforligeligheder
  34. 6.3 Opbevaringstid
  35. 6.4 Særlige opbevaringsforhold
  36. 6.5 Emballage
  37. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
  38. Repræsentant
  39. 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
  40. 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
  41. 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
  42. 11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE

 

 

 

 

 


 


  
19. august 2016


  
PRODUKTRESUMÉ
for


Bayvantic Vet.,


spot-on, opløsning til hunde op til 4 kg,


spot-on, opløsning til hunde 4-10 kg,


spot-on, opløsning til hunde 10-25 kg,


spot-on, opløsning til hunde 25-40 kg.

 


0. D.SP.NR
 
22094


1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
 
Bayvantic Vet.


2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
 
1 ml indeholder:


Aktive stoffer:
 
Imidacloprid: 100 mg/ml
Permethrin: 500 mg/ml


Hjælpestof:
Butylhydroxytoluen (E321): 1,0 mg/ml
  
Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.


3. LÆGEMIDDELFORM

Spot-on, opløsning.

Klar gullig til brunlig opløsning.

 

 


 
4. KLINISKE OPLYSNINGER


 
4.1 Dyrearter
Hund


4.2 Terapeutiske indikationer

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) på hunde.

 

 

Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatit.

 

Til behandling af pelslus (Trichodectes canis).

 

Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod flåtangreb (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i 4 uger og Dermacentor reticulatus i 3 uger).

 

Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod.

 

 
Én behandling har repellerende (”anti-blodsugende”) virkning på sandfluer (Phlebotomus papatasi i 2 uger og Phlebotomus perniciosus i 3 uger, på myg (Aedes aegypti i 2 uger og Culex pipiens i 4 uger) og på almindelige stikfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger.


4.3 Kontraindikationer

Da der savnes tilgængelige data gælder følgende:

Bør ikke anvendes til hvalpe under 7 uger.

 

0,4 ml Bayvantic Vet. spot-on, opløsning bør ikke anvendes til hunde under 1,5 kg legemsvægt.

 

1,0 ml Bayvantic Vet. spot-on, opløsning bør ikke anvendes til hunde under 4 kg legemsvægt.

 

2,5 ml Bayvantic Vet. spot-on, opløsning bør ikke anvendes til hunde under 10 kg legemsvægt.

 

4,0 ml Bayvantic Vet. spot-on, opløsning bør ikke anvendes til hunde under 25 kg legemsvægt.

 

Præparatet bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.

 

 
Præparatet må ikke anvendes til katte. (Se pkt. 4.5 ”Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen”).


4.4 Særlige advarsler for hver dyreart

Der kan forekomme fæstnelse af enkelte flåter eller stik fra enkelte sandfluer eller myg. Derfor kan overførsel af infektiøse sygdomme via disse parasitter ikke fuldstændig udelukkes, hvis forholdene er ugunstige. Præparatet har dog en repellerende (”anti-blodsugende”) virkning på flåter, sandfluer og myg. Herved hindres de repellerede parasitter i at suge blod, og risikoen for overførsel af CVBD (Canine Vector-Borne Disease) nedsættes (f.eks. borreliosis, rickettsiosis, ehrlichiosis og leishmaniasis)

 


 
4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen


 Særlige forsigtighedsregler for dyret

Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med hundens øjne eller mund.

 

Præparatet bør administreres korrekt som beskrevet under pkt. 4.9 ”Dosering”. Især bør oral indtagelse ved slikning af påføringsstedet undgås. Gælder både for den behandlede hund og for andre dyr i dens omgivelser.

 

 

Må ikke anvendes til kat.

 

Præparatet er særdeles giftigt for katte og kan være livsfarligt på grund af kattes særlige fysiologi og manglende evne til at metabolisere visse stoffer inklusive permethrin. For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for præparatet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte indtil påføringsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker.
Dyrlægen bør rådspørges inden syge og svækkede hunde behandles.
 
Tillad under ingen omstændigheder at behandlede hunde får adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet.
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet.

Spis, drik og ryg ikke under påføringen

Vask hænderne grundigt efter brugen.

Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne straks med sæbe og vand.

Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette præparat.

De hyppigste kliniske symptomer, der i meget sjældne tilfælde kan forekomme, er forbigående følelsesreaktioner i huden så som snurrende følelse, brændende følelse eller følelsesløshed.

Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, skylles de grundigt med vand. Søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen til lægen, hvis hud- eller øjenirritationer vedvarer, eller hvis præparatet ved et uheld sluges.

 

Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør ikke sove sammen med deres ejere/husets børn.

 


 
Andre forsigtighedsregler
Opløsningsmidlet i Bayvantic Vet. spot-on, opløsning kan give pletter på visse materialer såsom læder, tekstiler, plast og behandlede overflader. Lad derfor behandlingsstedet tørre, inden der bliver mulighed for kontakt med sådanne materialer.


4.6 Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der hos hunde ses forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, alopecia (hårtab), og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed. Symptomerne forsvinder normalt af sig selv.

 

I meget sjældne tilfælde kan hundene vise adfærdsændring (uro, rastløshed, pipen eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (opkastning, diarré, øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden er følsom overfor permethrin. Disse symptomer er normalt forbigående og kræver ingen behandling.

 

Forgiftning som følge af utilsigtet oral indtagelse hos hunde er næppe sandsynligt, men kan i sjældne tilfælde ske. I så fald kan neurologiske tegn såsom tremor og sløvhed forekomme. Behandlingen bør være symptomatisk.. Intet specifikt antidot kendes.

 


4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

 


 
4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Ingen kendte.


4.9  Dosering og indgivelsesmåde

 
Anbefalet minimumdosis er:
10 mg/kg legemsvægt (lgv) imidacloprid og 50 mg/kg lgv permethrin.

Doseringstabel for Bayvantic Vet. Spot-on, opløsning:

  

 

Hund

(kg legemsvægt)

Præparat

 

Volumen

(ml)

Imidacloprid

mg/kg legemsvægt

Permethrin

mg/kg legemsvægt

 

≤ 4 kg

Bayvantic Vet.

til hunde under 4 kg

0,4 ml

Minimum 10

Minimum 50

 

> 4 kg ≤ 10 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 4 – 10 kg

1,0 ml

10 – 25

50 – 125

 

> 10 kg ≤ 25 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 10 – 25 kg

2,5 ml

10 – 25

50 – 125

 

> 25 kg ≤ 40 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 25 – 40 kg

4,0 ml

10 - 16

50 – 80

Til hunde > 40 kg bruges en passende kombination af pipetter.

 

For at reducere reinfestation med nye lopper anbefales det at behandle alle husstandens hunde samtidigt. Husstandens øvrige dyr bør også behandles med et passende præparat. For yderligere at sanere omgivelserne anbefales det at bruge et egnet bekæmpelsesmiddel, der er virksomt mod voksne lopper og deres udviklingsstadier i omgivelserne.

 

Præparatet forbliver virksomt, også selvom dyret bliver vådt. Imidlertid bør langvarig, intens udsættelse for vand undgås. I tilfælde af hyppig udsættelse for vand kan virkningen nedsættes. I disse tilfælde må der ikke genbehandles oftere end 1 gang om ugen. Hvis det er nødvendigt at vaske hunden med shampoo, anbefales det at gøre dette før påføringen af præparatet eller mindst to uger herefter, for at opnå den bedst mulige virkning af præparatet.

 

I tilfælde af pelslus anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan have brug for en 2. behandling.

 

Kun til brug på huden. Applicer kun på uskadt hud.

 

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af. Vend hætten rundt og sæt den anden ende på pipetten. Drej rundt, for at bryde forseglingen, og træk hætten af igen.

 

 

Hunde på 10 kg og under

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

      

 

 

Hunde over 10 kg

Med huden i stående stilling påføres pipettens indhold 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk en del af indholdet ud direkte på huden. For at undgå, at opløsningen løber ned ad siden på hunden, påfør ikke for meget af produktet på ét enkelt sted..

 

 


 
4.10 Overdosering
Ingen kliniske bivirkninger blev observeret på raske hvalpe eller voksne hunde efter brug af 5 gange overdosering og heller ikke hos hvalpe hvis mødre var behandlet med 3 gange overdosering af præparatet.


 
4.11 Tilbageholdelsestid
Ikke relevant.
 
   


 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Terapeutisk klassifikation: Antiparasitært middel

ATCvet kode QP 53 AC 54

  
Bayvantic Vet. er et ektoparasitært middel til udvortes brug indeholdende imidacloprid og permethrin. Kombinationen virker insecticidt, acaricidt og repellerende.


 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber
Imidacloprid er et insecticid tilhørende gruppen af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk klassificeres det som et chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid er virksomt over for voksne lopper og loppelarver. Udover imidaclopridets virkning på voksne lopper er der også påvist en virkning på loppelarver i det behandlede dyrs omgivelser. Larvestadier i hundens nærmeste omgivelser dør efter kontakt med det behandlede dyr. Imidacloprid har en høj affinitet til de nicotinerge acetylcholinreceptorer i den postsynaptiske del af insekters centralnervesystem (CNS). Den heraf følgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i parasittens lammelse og død.

Permethrin tilhører type I klassen af de pyrethroide acaricider og insecticider og virker herudover repellerende. Pyrethroider påvirker de elektrisk ladede natriumkanaler hos hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Pyrethroider er såkaldte ”open channel blockers”, som påvirker natriumkanalen ved at forsinke både aktiverings- og inaktiveringssignalerne. Dette fører til hyperexcitabilitet af parasitten og til dens død.

 

Ved kombinationen af begge stoffer er det påvist, at imidacloprid fungerer som ganglieaktivator på leddyr, hvorfor det øger permethrinets effekt.

 

 
Præparatet har en repellerende (”anti-blodsugende”) virkning på flåter, sandfluer og myg. Herved hindres de repellerede parasitter i at suge blod, og risikoen for overførsel af visse sygdomme nedsættes (f.eks. Borreliosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis og Leishmaniasis). Da der imidlertid kan forekomme en fæstnelse af enkelte flåter eller enkelte stik fra sandfluer eller myg, kan overførsel af infektiøse sygdomme via disse parasitter ikke helt udelukkes, hvis forholdene er ugunstige. Præparatet har en repellerende (”anti-blodsugende”) virkning på almindelige stikfluer og bidrager dermed til bekæmpelse af fluestik dermatitis.


5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Præparatet er beregnet til brug på huden. Efter påsmøring på huden af en hund, vil opløsningen hurtigt fordele sig ud over dyrets overflade. Begge aktive stoffer kan påvises på det behandlede dyrs hud og pels i 4 uger.

 

 
Systemisk absorption af de to aktive stoffer efter påføring på intakt hud er lav, forbigående og uden relevans for den kliniske effekt, som vist ved akut-dermatologiske overdoserings- og serumkinetik-studier på rotter og hund.


5.3 Miljømæssige forhold
Præparatet må ikke komme i vandløb, da det kan være skadeligt for fisk og andre organismer i vandet. For behandlede hunde, se sektion 4.5.
 
Præparater, der indeholder permethrin er giftige for honningbier.
 


 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER


6.1 Hjælpestoffer
 
N-Methylpyrrolidon
Miglyol 812
Citronsyre (E330)
Butylhydroxytoluen (E321)


6.2 Uforligeligheder
 
Ingen kendte.


6.3 Opbevaringstid

Opbevaringstid for præparatet i folieposen er: 5 år.

Opbevaringstid efter åbning af folieposen er: 24 måneder.

(pipetterne bør anvendes inden for 24 måneder efter åbningen af folieposen   eller inden udløbsdatoen, EXP, alt efter hvad der kommer først.).

 


6.4 Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedfryses.

 
Efter åbningen af folieposen opbevares tørt og ikke over en temperatur på 30 ° C.


6.5 Emballage
Indhold: 0,4/1,0/2,5/4,0 ml klar gullig til brunlig, ikke-vandig opløsning pr. pipette

(40/100/250/400 mg imidacloprid + 200/500/1250/2000 mg permethrin).

 

Emballage: Hvid polypropylen pipette.

Hvid polypropylen hætte.

 

  
Sekundær- PCTFE/PVC (varmeforseglet) blisterpakninger i en eller flere
emballage: aluminiumposer og en papæske.
Paknings- Pakninger indeholdende 1, 2, 3, 4, 6 og 24 enkeltdosispipetter.
 
størrelser: Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
 
6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
Sæt hætten på pipetten efter brug. Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier


7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Bayer Animal Health GmbH
 
51368 Leverkusen
Tyskland


Repræsentant

Bayer A/S
Animal Health
 
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
 


8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
35715 (0,4 ml / hunde op til 4 kg)

35716 (1,0 ml / hunde på 4 - 10 kg)

35717 (2,5 ml / hunde på 10 - 25 kg)

 
35718 (4,0 ml / hunde på 25 - 40 kg)


 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
1. marts 2004


 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
19. august 2016


 
11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE
HV

Back to top


 

 

b000\File-19840\Version-77453\application-msword\Document-19840_Version-77453_application-msword_0  Side 1 af 1

 

 

 

 

b000\File-19840\Version-77453\application-msword\Document-19840_Version-77453_application-msword_0  Side 3 af 3